↑↑↑

Poetike digitalne umetnosti

Predmet Poetike digitalne umetnosti predstavlja platformu za kritičko razmatranje stvaralačkih činilaca digitalne umetnosti i za promišljanje digitalne kulture na koncepcijskom, formalnom, naučno-tehnološkom i širem društvenom planu. Posvećen je kreativnom uodnošavanju istraživanja digitalne umetnosti i kulture sa umetničkim radom na realizaciji doktorskog projekta.

Pojam umetnička poetika obuhvata idejne, refleksivne, emocionalne, intuitivne, saznajne, etičke, narativne i kontekstualne kvalitete koji određuju nastanak, prezentaciju i recepciju umetničkog dela. Umetnička poetika se uspostavlja složenim uodnošavanjem životnih iskustava, doživljaja stvarnosti, namera, veština i dosetljivosti umetnika sa koncepcijama, metodologijama, tehnikama, diskursima i politikama koje primenjuje u svom radu. Poetika je fundamentalna generativno-relaciona karakteristika umetničkog procesa i stvaralaštva uopšte.

Predmet proučava glavne oblasti digitalne umetnosti i kulture kao što su informatičko društvo, informatička kultura, informatička umetnost, digitalna vizuelizacija i infografika, zvučna umetnost, digitalna animacija i film, digitalni video, umetnost kompjuterskih igara, internet umetnost, taktički mediji, generativna umetnost, algoritamska i softverska umetnost, digitalna interaktivnost, digitalna arhitektura, bioumetnost itd. Fokus je na eksperimentalnoj umetničkoj produkciji namenjenoj za galerijsku, muzejsku i festivalsku prezentaciju, u kojoj su poetički činioci najpročišćeniji i najjasniji, a osobenosti digitalne paradigme najvidljivije.

Nastava se izvodi kombinacijom predavanja i konsultacija. Na predavanjima se prikazuju i diskutuju odabrani primeri digitalnih umetničkih poetika. Konsultacije omogućavaju studentima da detaljno sagledaju posebno zanimljive teme digitalne umetnosti, da razjasne sadržaje predavanja, da uobliče dalja istraživanja i da pripreme ispitne prezentacije.

Predmet razvija širok opseg profesionalnih kompetencija digitalnog umetnika: od usavršavanja istraživačke metodologije i kritičkog promišljanja poetičkih osobenosti digitalne umetnosti i kulture, preko integrisanja stečenih znanja u aktuelni umetničko-istraživački rad, do sistematizovanja, uobličavanja i akademski profilisanog komuniciranja stečenih znanja u verbalnoj, pisanoj i multimedijalnoj formi.

Poetike digitalne umetnosti je obavezni zajednički predmet na doktorskom umetničkom programu Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu.