↑↑↑

Nastavna metodologija

Predmeti

Predajem Transmedijska istraživanja na programskom modulu Novi mediji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i Poetike digitalne umetnosti na doktorskom programu Digitalna umetnost Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Predavao sam Crtanje na FLU u Beogradu od 2006. do 2012. godine. Ovim umetničkim oblastima pristupam istovremeno sa otvorenošću prema njihovim izražajnim mogućnostima i sa kritičkom distancom prema njihovom kulturno-političkom kontekstu, implikacijama i konsekvencama.

Umetničko obrazovanje

Smatram da najvažniji koncepti umetničkog obrazovanja nastaju prvenstveno iz umetničkog stvaralaštva, iz slojevitog razumevanja i uvažavanja umetničke problematike, dometa, značaja i konteksta, i verujem da umetnost i umetničko obrazovanje treba da kritikuju kulturne, političke i ekonomske okolnosti u kojima nastaju.

Umetnički obrazovni proces vidim kao prostor za dinamičnu razmenu mišljenja, emocija i ideja između stvaralaca različitih iskustava, karaktera i kulturnih profila. Sa studentima uspostavljam odnos zasnovan na uzajamnom upoznavanju i poštovanju, a ne na jednosmernom prenosu znanja ili ‛harizme’ jer stvaralački potencijal može da se razvija samo u složenom procesu individuacije i samostalnog rešavanja problema, bez usvajanja predefinisanih modela.

Nastava

Rad u nastavi organizujem na osnovu svojih umetničkih, autorskih i predavačkih iskustava. Akcenat je na umetničkom eksperimentu shvaćenom kao inteligentno usklađivanje interesovanja, praktičnog rada, multidisciplinarnog učenja i kritičkog promišljanja. Studente izlažem širokom opsegu sadržaja iz oblasti umetnosti, nauke i popularne kulture, i podstičem ih da usklade tehničke veštine sa akademskim znanjem, estetskim odlučivanjem i etičkim vrednovanjem.

Otvoren sam za sva poetička, tehnička i stilska opredeljenja svojih studenata, ali insistiram da ona budu iskrena, da se permanentno preispituju i usavršavaju. Pred studente postavljam visoka očekivanja i zahtevam beskompromisnu posvećenost umetnosti, inicijativu, istraživački duh, koncentraciju, odgovornost i motivaciju zasnovanu na (samo)kritičkom mišljenju.

Alumni

Među alumnije se ubrajaju: Vladimir Todorović, Slavica Panić, Ivan Grubanov, Veljko Onjin, DigitGroup Belgrade, Aljoša Ninković, Ana Nedeljković, Damjan Kovačević, Jelena Vitorović, Nemanja Nikolić, Isidora Krstić, Nina Ivanović, Nataša Stojanović i Ana Banduka.